Formularz reklamacyjny

 

..................., dn............. 20.... r.

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................................

tel. ..............................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego..........................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru ..................................................................................................................................

Nazwa towaru ............................................................................................................................................

Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................

Nr karty gwarancyjnej ...............................................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

 

......................................... ..................

(czytelny podpis reklamującego)

 

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną,

która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest

niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a

sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia

przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie

wymiany produktu.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej

wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym

ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez

sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad

lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej

zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji.

 

 

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

............................................................

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

 

 

Bezpłatna dostawa

Przy zakupach powyżej 300 zł

Gwarancja zwrotu

Zakupiony, nieużywany towar można zwrócić do 14 dni

Przyjazne zakupy

Dokonaj szybkiego zakupu bez zbędnego logowania

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

ODBIERZ KOD RABATOWY -15%
I OTRZYMUJ INFORMACJE O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH