Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.     Sklep internetowy KASZKIET, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.kaszkiet.pl, prowadzony jest przez Fabrykę Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Sopockiej 6/8, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000051039, posiadającą NIP 5730302377 i REGON 006565163. 

2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje 

 

1.     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.     Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.     Sprzedawca - Fabryka Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Sopockiej 6/8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000051039, posiadająca NIP 5730302377 i REGON 006565163. 

5.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.kaszkiet.pl

6.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.     Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Produkty, umożliwiający ustalenia i modyfikację danych Zamówienia

11.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

12.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.     Adres Sprzedawcy: Siedziba główna i magazyn – Częstochowa (42-200) ul. Sopocka 6/8

2.     Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kaszkiet.pl

3.     Numer telefonu Sprzedawcy: 34 366 66 07

4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 28 1050 1142 1000 0005 0162 7152

5.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00

  

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików „cookies”

 

§ 5

Warunki ogólne

 

1.     Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4.     Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

1.     W celu złożenia Zamówienia należy:

a)     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie wybrać przycisk „Koszyk;

b)    wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (opcjonalnie), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

c)     wybrać przycisk “Zamawiam i płacę” co oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

d)    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

2.     Dodatkowo Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie dzwoniąc pod numer podany w § 3.

3.     Klient składający Zamówienie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany w § 3. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności nazwę Produktu, kolor oraz jego ilość oraz swoje dane teleadresowe.

4.     Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Produktów oraz możliwe formy płatności oraz sposób dostawy wraz z jego kosztem, wraz informacją dla Klienta, o konieczności zapłaty za zamówiony Produkt. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)    Paczkomat Inpost;

b)    przesyłka kurierska;

c)    przesyłka kurierska pobraniowa;

d)    odbiór osobisty dostępny pod adresem Częstochowa (42-200) ul. Sopocka 6/8;

2.    Klient może skorzystać z następujących metod zapłaty:

a)    gotówką przy osobistym odbiorze,

b)    płatność za pobraniem,

c)    przelew tradycyjny zgodnie z danymi do płatności przelewem wskazanymi w zamówieniu (w tytule należy podać numer zamówienia),

d)    płatności elektroniczne, za pośrednictwem serwisu Przelewy24 i dokonanie płatności przelewem lub BLIKIEM (serwis prowadzony przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.).

e)     płatność kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

3.     Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta:

a)     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

b)    płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki listonoszowi lub kurierowi;

c)     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

b)    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

c)     w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6.     Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.     Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

4.     Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

5.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.     W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

8.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.  Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Częstochowa (42-200) ul. Sopocka 6/8  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12.  Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.

13.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14.  W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

15.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)     w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d)    świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e)     w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10

Reklamacja

 

1.     Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.     Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5.     Sprzedawca zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Częstochowa (42-200) ul. Sopocka 6/8.

8.     W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

9.     Opcja "pakowanie na prezent" lub "pakowanie na prezent świąteczny" nie podlega zwrotowi. Usługi tej nie można zwrócić.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c)     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.     Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 

1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.     Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – sklep@kaszkiet.pl

3.     Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

4.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)     w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)    w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5.     Dane osobowe Klienta przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży.

6.     Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu ich dalszego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych przez administratora.

7.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8.     Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności dostępne są pod adresem internetowym www.sklep.kaszkiet.pl

 

§ 13

Postanowienia końcowe 

 

1.     Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5.     Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient zostanie powiadomiony poprzez informacje na umieszczoną stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

        I.            Warunki ogólne

1.       Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest Fabryka Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Sopockiej 6/8, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000051039, posiadającą NIP 5730302377 i REGON 006565163 prowadząca sklep internetowy www.sklep.kaszkiet.pl

2.       Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za Towary nabywane przez Klienta.

3.       Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

4.       Wartość Bonów: 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN.

5.       Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

6.       Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.

7.       Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

8.       Bon nie może być wykorzystany na pokrycie kosztów dostawy.

9.       Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu.

10.   Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

 

      II.            Nabycie bonu

1.       Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.

2.       Zapłata za Bon Podarunkowy nastąpi za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym z wyjątkiem formy „za pobraniem”. Akceptowane przez Wydawcę sposoby płatności za zamówiony Bon zostały wskazane w regulaminie sklepu internetowego www.sklep.kaszkiet.pl.

3.       W przypadku nabycia Papierowego Bonu Podarunkowego za pośrednictwem sklepu internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych wskazanych, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia Bonu.

4.       Płatność za Bon Podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innego Bonu.

5.       Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu Podarunkowego oraz do przyjmowania Bonu Podarunkowego do realizacji po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.

6.       Wydanie Nabywcy Bonu Podarunkowego następuje:

a)       Papierowy Bon Podarunkowy jest wydawany w sklepie stacjonarnym bezpośrednio po dokonaniu zapłaty lub jest wydawany poprzez wysyłkę na adres wskazany w zamówieniu w sklepie internetowym po dokonaniu wpłaty, w terminie oraz w sposób wskazany w regulaminie sklepu internetowego www.sklep.kaszkiet.pl

b)      Elektroniczny Bon Podarunkowy jest wydawany po dokonaniu zapłaty poprzez wysyłkę unikatowego kodu na adres e-mail podany w zamówieniu w sklepie internetowym www.sklep.kaszkiet.pl.

7.       Przy wydaniu Bonu Podarunkowego Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 

    III.            Realizacja Bonu Podarunkowego

1.       Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie stacjonarnym lub internetowym Wydawcy.

2.       Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym z wyjątkiem formy „za pobraniem”. Akceptowane przez Wydawcę sposoby płatności za zamówiony Bon zostały wskazane w regulaminie sklepu internetowego www.sklep.kaszkiet.pl.

3.       W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.

4.       Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Nabywcę lub Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

5.       Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania bonu zastępczego.

6.       Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.

 

    IV.            Reklamacje i zwroty

1.       Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie sklepu internetowego www.sklep.kaszkiet.pl

2.       Klient może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów Podarunkowych zgodnie z procedurą opisaną Regulaminie sklepu internetowego www.sklep.kaszkiet.pl.

3.       Kwota należna Klientowi z tytułu zwrotu Towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.

 

      V.            Postanowienia końcowe

1.       Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.

2.       Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Nabywcę i Klienta.

3.       Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w sklepie stacjonarnym przy ul. Sopockiej 6/8 w Częstochowie oraz w sklepie internetowym na stronie www.sklep.kaszkiet.pl.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5.       Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

6.       Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.sklep.kaszkiet.pl i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

VI OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
Bezpłatna dostawa

Przy zakupach powyżej 300 zł

Gwarancja zwrotu

Zakupiony, nieużywany towar można zwrócić do 14 dni

Przyjazne zakupy

Dokonaj szybkiego zakupu bez zbędnego logowania

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

ODBIERZ KOD RABATOWY -15%
I OTRZYMUJ INFORMACJE O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH