Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.kaszkiet.pl .

 

Sprzedającym jest spółka Fabryka Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie, ul. Sopocka 6/8  wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000051039 zarejestrowani pod numerem NIP: 5730302377, Regon: 006565163 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

   - pod numerem telefonu 34 366 66 07 w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

   - korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@kaszkiet.pl

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w stosunku do którego zastosowanie mieć będzie Ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www. sklep.kaszkiet.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www. sklep.kaszkiet.pl .

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

3. Zamówienia realizowane są tylko na adres na terenie Polski.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Bieg rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub odnotowania wpłaty w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub wyborem opcji „za pobraniem”.

11. Czas realizacji zamówienia jest podany na stronie internetowej przy opisie Produktu. Jeżeli w opisie takiej informacji nie ma wynosi on maksymalnie 5 dni roboczych.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku kosztów wysyłki (cennik transportu). Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

5. W przypadku gdy klient odstąpi od umowy zawartej na odległość (§ 6 ust.1 Regulaminu) ponosi on koszt opłat za przesyłkę zwrotną. Na żądanie klienta Usługodawca zwróci klientowi koszt pierwszej przesyłki z towarem jednak tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

6. W przypadku gdy klient złoży reklamację na Produkt (§ 7 Regulaminu) w zależności od wyniku zasadności reklamacji:

a/ gdy reklamacja jest uzasadniona koszty przesyłki zwrotnej, jednak tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie, obciążają Usługodawcę. Koszt ponownego odesłania Produktu do klienta ponosi Usługodawca. W przypadku gdy w wyniku uznania reklamacji klientowi zwracane są pieniądze za Produkt wówczas wraz z kwotą zakupu są zwracane koszty przesyłki jednak tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

b/ gdy reklamacja jest nieuzasadniona koszty przesyłki ponosi klient. 

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta - Dz.U. Poz. 827/2014r. ). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Odstępując od umowy należy dostarczyć do Usługodawcy produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym oświadczeniem. Oświadczenie można wysłać on-line przy użyciu formularza zamieszczonego pod adresem http://sklep.kaszkiet.pl/t7,Zwroty-i-reklamacje .

5. Usługodawca zastrzega, iż nie uzna za skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku gdy Produkt nosi jakiekolwiek ślady użytkowania.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1. Na produkty nie jest udzielana gwarancja. Produkty podlegają przepisom o niezgodności towaru z umową  lub przepisom o rękojmi obowiązującym na terenie Polski.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Przedmiotem reklamacji nie mogą być drobne różnice w kolorystyce wynikłe z technicznych ograniczeń urządzeń  wyświetlających obraz Przedmiotu transakcji.

4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: sklep.kaszkiet.pl .

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta - Dz.U. Poz. 827/2014r.).

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a/ Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: sklep@kaszkiet.pl .

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a/ Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

1.Zawiadomienie o zmianie Regulaminu następuje  poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu.

2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. Do umów sprzedaży zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin  lub w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy  z dnia  30 maja 2014r. O prawach konsumenta - Dz.U. Poz. 827/2014r., Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Polski.

2.Dane dotyczące Produktów lub tok postępowania dotyczący zakupu Produktów wynikają z   informatycznej  konstrukcji strony internetowej. 

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sądy w Polsce właściwe według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

Regulamin opublikowano dnia 2015.09.21.

Bezpłatna dostawa

Przy zakupach powyżej 300 zł

Gwarancja zwrotu

Zakupiony, nieużywany towar można zwrócić do 14 dni

Przyjazne zakupy

Dokonaj szybkiego zakupu bez zbędnego logowania